Delivery Information

Delivery Information

1.จัดส่งของและรับของ

(1)จัดส่งของ

      เวลาจัดส่งของ

      เราจะจัดส่งของตรงเวลา    นอกจากมีเหตุผลใด ๆ

      เวลาผู้สั่งชื้อข้อยกเลิกการสั่งชื้อและทางเรายังไม่ได้จัดส่งของด้วย  หลังที่ได้รับเห็นด้วยกับผู้สั่งชื้อทางเราคอยจัดส่งของ

ถ้าจัดส่งของไม่ตรงเวลา   หรือว่าจัดส่งของหลังที่ผู้สั่งชื้อยกเลิกการสั่งชื้อแล้วทางเรายังไม่ได้รับเห็นด้วยกับผู้สั่งชื้อด้วย  ทางเราจะเอากลับสินค้าที่จัดส่งออกไป   แต่ว่านอกจากผู้สั่งชื้อได้รับสินค้าแล้วจ่ายเงินไปด้วย 

(2)การยืนยันข้อมูลการจัดส่ง

       นอกจากผู้สั่งชื้อและผู้ขายมีคำมั่นสัญญา   ทางเราจะจัดส่งของตามที่อยู่และข้อมูลส่วนผู้รับของorder    และจัดส่งของถึงที่อยู่ของผู้สั่งชื้อ

หลังที่จัดส่งของทางเราต้องตรงเวลาปรับปรุงข้อมูลสินค้าและข้อมูลการจัดส่งของในหน้าการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

(3)กรอกข้อมูลส่วนตัวและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  

      ผู้สั่งชื้อต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น   กรอบข้อมูลลูกค้าในฟอร์ม ข้อที่ผู้รับสามารถกรอกข้อมูลตัวเองหรือข้อมูลผู้อื่น   หากกรอกข้อมูลของผู้อื่น   ถ้าผู้รับคนอื่นฝ่าฝืนข้อผูกพันตามข้อกำหนดนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้      

      หากผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการรับสินค้าหรือข้อมูลของผู้รับสินค้าในใบสั่งควรติดต่อเราก่อนที่สินค้าจะได้รับการยินยอมเราอย่างชัดแจ้งหรือจักการประมวลผลผ่านทางเจรจา

      เนื่องจากผู้สั่งซื้อกรอกที่อยู่ไม่ถูกต้อง  หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับไม่ถูกต้อง      หรือถ้าท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลของผู้รับสินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางเรา การส่งมอบสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ผู้สั่งซื้อต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า  


2. การจัดส่งและส่งมอบรับของ   

 (1)การจัดส่งของ  

       บริษัทการจัดส่งที่ร่วมใอกับเราคารติดต่อผู้รับของล่วงหน้าก่อนที่ส่งมอบสินค้า   ไม่ควรส่งมอบสินค้สให้รปภ. ยาม พนักงานต้อนรับหรือผู้อื่นรับเซ็นโดยยังไม่ได้รับเห็นด้วยกับผู้สั่งชื้อด้วย

       เราจะเซ็นสัญญากับบริษัทจัดส่งสินค้า อยู่ระหว่างทางการจัดส่งสินค้า  บริษัทจัดส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายฯของเรา ให้บริการการจัดส่งที่ดีแก่ลูกค้า    โดยทำให้เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

  (2)การรับสินค้า  

       หลังจากที่เราได้จัดส่งสินค้าตามข้อตกลงแล้ว ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่รับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด   ผู้รับสามารถลงลายมือชื่อในสินค้าด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อในใบรับสินค้า  ลายมือชื่อของบุคคลอื่นที่ได้รับอำนาจของท่านจะถือว่าเป็นลายเซ็นของผู้สั่งซื้อ  

       ผู้สั่งซื้อแค่กรอกที่อยู่จัดส่ง แต่ไม่ได้กรอกข้อมูลของผู้รับสินค้าหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  หากสินค้าได้รับการลงนาม ณ ที่อยู่รับสินค้าใบเสร็จจะถือว่าเป็นลายเซ็นของผู้สั่งซื้อเอง    

  (3)การส่งมอบของและรับของ  

      ผู้รับสินค้าควรเปิดและตรวจสอบสินค้าก่อนเมื่อลงนามรับของ

เกี่ยวกับเรื่องที่รูปภาพของภายนอกตรงกัน   ผู้รับควรจะตรวจสอบสินค้าก่อนที่ลงนามรับรองใบขนสินค้า   คำที่รูปภาพของภายนอกตรงกัน  หมายถึงเราสามารถเห็นได้ว่าสินค้าที่ส่งมาตรงกันกับรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนในเว็บไซต์   คือรูปร่าง ขนาด ปริมาณน้ำหนักตรงกันกับเว็บไซต์ที่เราโฆษณาไว้    

      ผู้รับสินค้าพบว่าสินค้าจริงภายนอกไม่ตรงกันกับโฆษณาเมื่อที่มอบส่งสินค้า ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงนามในสินค้า ทางเราจะติดต่อท่านทันทีหลังจากที่สินค้าถูกตีกลับ จัดการให้เรียบร้อย     

สำหรับสินค้าที่ต้องลงนามก่อนค่อยเปิดเช็คดูได้ ผู้รับต้องเรียกร้องผู้ขนส่งให้เปิดกล่องหีบห่อเช็คดูก่อน    หากสินค้าภายนอกไม่ตรงกันกับรูปภาพ ควรระบุรายละเอียดในใบบิล(ข้อที่ผู้รับและผู้ขนส่ง) และให้ผู้จัดส่งเซ็นชื่อยืนยัน หรือส่งคืนสินค้าได้โดยตรง  

      ถ้าการส่งมอบหรือการรับสินค้านั้นเกิดล่าช้าเนื่องจากท่านปฏิเสธอย่างไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับสินค้าที่ส่งมอบ  ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

หลังจากที่ผู้รับสินค้าปฏิเสธลงนามรับของ ทางเราจะติดต่อบริษัทการจัดส่งรับคืนสินค้าทันที ทางเราจะรับผิดชอบต่อค่าการจัดส่ง ค่าเก็บรักษาใดๆตามที่เกิดขึ้นจากการรับคืนสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด 

3. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

      ในกรณีที่มีความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าหลังจากท่านได้รับส่งมอบแล้ว ความเสี่ยงจะถูกส่งผ่านไปยังท่าน